kastamonu-1.jpg
kastamonu-2.jpg
kastamonu-3.jpg
DÖRT MEVSİM KASTAMONU
Kastamonu, kültürel zenginliği ve doğal güzellik­leri ile ünlü, Karadeniz Bölgesinin en önemli illerin­den biridir. İlimiz 7000 yıllık tarihi geçmişe sahip bir müze şehir görünümündedir.
Dünya'nın en güzel köşelerinden biri olan Kasta­monu, büyük şehirlerin yoğun temposundan kaçmak isteyenlerin dört mevsim sığınabilecekleri bir huzur yöresi; dağlan, kanyonları, göl ve akarsuları, denizi ve yemyeşil ormanlarıyla birçok alternatifler sunan bir tatil bölgesidir.
Kalesi, Saat kulesi, camileri, medreseleri, han, ha­mam, şadırvanları, bedestenleri, külliyeleri ve gele­neksel Türk evi ve Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerdendir.
İlgaz Dağı Milli Parkı, dağcılık ve kış sporları için mükemmel bir merkezdir. Zengin orman örtüsü, çe­şitli yaban hayvanları, piknik yerleri ile görenlerin unutamayacağı güzelliklere sahiptir.
Kastamonu'yu mutlaka görünüz.
İlimizin her yönüyle tanıtılmasını amaçlayan bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen komisyona, fotoğraf sanatçılarına, yayıncı kuruluşa teşekkür ede­rim.
Mustafa KARA Kastamonu Valisi
kastamonu-4.jpg
kastamonu-5.jpg
Kaya Mezarları, Kent merkezinin hemen güne­yinde, Endüstri Meslek Lisesi altında bir ana kaya kütlesi yüzeyinde yer almaktadır. Alanda üçü anıt­sal olmak üzere toplam sekiz adet kaya mezarı bu­lunmaktadır.
Anıtsal mezarların ikisi içerisindeki mezar oda­larında ikişer adet ölü sediri yer almaktadır. Ala­na ismini veren Ev Kaya Mezarı sütunlu ön cephe­si ve alınlığmdaki "Hayvanlar Hakimesi Tanrıça" betimlemesi ile oldukça ilgi çekmektedir.
Mezarlar M.Ö. 7.yy başlarında Frig kültürü etki­si altında, bir kaya mezarından çok açık hava kut­sal tapınım alanı olarak yapılmışlardır.
kastamonu-6.jpg
kastamonu-7.jpg
Evkaya Kaya Mezarı (Kastamonu - Merkez, M.Ö. 7. yüzyıl)
Candaroğlu İsmail Bey Külliyesi
kastamonu-8.jpg
Kastamonu'nun, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda, Paleolitik dönemden günümüze kadar kesintisiz bir tarihi kronolojiye sahip olduğu görülür.
Kastamonu'nun ilk çağ tarihine bakıldığında Orta ve Son Tunç çağlarından (M.Ö. 2000-1500) bu yana barındırdığı kültür ve medeniyetler sırasıyla; Pala, Tum(m)ana, Hitit, Frig, Lydia, Pers, Helen ve Roma Devletleri olduğunu görürüz.
Antik dönemde Paphlagonia Bölgesi olarak adlandırılan bu coğrafya özellikle Roma Döneminde tarihsel olarak oldukça önem kazanmıştır
Bizans İmparatorluk ailelerinden Komnenoiler'e ait tahkimatlı bir yerleşim olarak karşımıza çıkan kent, 1084 yılı ile itibariyle Emir Kara Tigin Bey komutasındaki Türklerin eline geçse de, 1211-1212 yılına kadar egemenlik açısından kesin bir sonuç alınamaz. Bu tarihte Kayı Boyundan olan Emir Hüsameddin Çoban Bey tarafından bölge tamamen Türk hakimiyetine geçirilir ve böylece Kastamonu'da Çobanoğulları Beyliği kurulur.
Yaklaşık olarak 1295'li yıllara kadar hüküm süren bu beylikten sonra, Eflani tımarına bağlı Şemseddin Yaman Candar tarafından yine Kastamonu merkezli Candaroğulları Beyliği kuru­lur.
Bu dönemde kent bir ilim ve sanat merkezi haline gelerek, dönem Türk-İslâm dünyası içerinde saygın bir konuma gelir. 1461 tarihine gelindiğinde Fatih Sultan Mehmed, beyliği Osmanlı Devleti sınırlarına katarak önemli bir sancak haline getirmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, idari tak­simat bakımından, geçmişten gelen bir yönetim merkezi olma özelliğini sürdüren Kastamonu Sancağı doğuda Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik ve kuzeydeki doğal sınırı olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak, Cumhuriyete kadar bir idari merkez konumunu sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan yeni idari değişikliklerle Kastamonu 12 ilçesiyle birlikte, il olma özelliğini korumuştur.
kastamonu-9.jpg
Mahmut Bey Camii Kasaba Köyü - Kastamonu
kastamonu-10.jpg
kastamonu-11.jpg
Nasrullah Camii ve Şadırvanı
Kastamonu "Evliyalar Şehri" olarak da ünlenmiştir. Başta Şaban-ı Veli olmak üzere birçok alimden kalan eserler ve hatıralar Kastamonu'yu turizmde ilgi odaklarından biri haline getirmiştir.
Şaban-ı Veli Külliyesi. Yanda Şaban-ı Veli Türbesi'ndeki Sandukası
kastamonu-12.jpg
kastamonu-13.jpg
biridir. Şehrin batısında bir ana kaya kütlesi üzerinde bulunan kale M.S. 12. yy'da Komnenoslar tarafından yaptırılmıştır. Orijinal yapıdan günümüze sadece iç kale kısmı ulaşmış olan Kalenin dış surları 18.yy sonlarında yok olmuştur.
Kalenin çeşitli dönemler içerisinde geçir­miş olduğu değişiklikler, yapının bir Ortaçağ Bizans yapısından çok Türk mimarisini yansıtmasına neden olmuştur.
Kalenin şehirden yaklaşık 120 metre yük­sekte olması ve ulaşım yönünden oldukça kolay olması Kastamonu'yu panaromik açıdan izlenebilecek en iyi yer konumunda olmasını da sağlamıştır. Kale içerisinde sarnıçlar, zindan, kaçış tünelleri ve "Bayraklı Sultan" olarak anılan türbe bulunmaktadır.
Kastamonu Kalesi'nin Genel Görünümü
kastamonu-14.jpg
Çevresindeki 19- yüzyıl anıtsal kamu yapılarıyla birlikte geçmişe ait bir panaroma oluşturan Hükümet Konağı 1902 yılında ulusal mimari akımının kurucusu Mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır.
Zemin üstüne iki kat olarak yapılan bina, stil açısından batı klasizmi ile dış duvar süslemeleri ve pencere şekillerindeki Osmanlı oryantalizminin bir eklektizmini taşımaktadır.
Yapı 102 senedir hem işlevini değiştirme­den hem de ciddi bir anlamda bir restorasy­on geçirmeksizin günümüzde Kastamonu'nun yaşayan sembollerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.
Kastamonu Hükümet Konağı
kastamonu-15.jpg
kastamonu-16.jpg
kastamonu-17.jpg
kastamonu-18.jpg
kastamonu-19.jpg
kastamonu-20.jpg
Atatürk İnebolu'da (27 Ağustos 1925)
Çanakkale Savaşlarından başlayarak Milli Mücadele yıllarında artarak devam eden Kastamonu insanının göstermiş olduğu yararlılıklar nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılı 23 Ağustos günü Kastamonu İnebolu ilçesinden başlatmış olduğu "Şapka ve Kıyafet İnkılâbı" ile onurlandırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu inkılâbı gerçekleştirmek için seçtiği yer; milletini seven geleneklerine bağlı ve uygar Kastamonu halkının arası olması tesadüfi değildir.
Türkiye'de bir ilk ve tek olarak T.B.M.M. tarafından 9 Nisan 1924 tarihinde İnebolu ilçemiz Mavnacılar Loncasına verilmiş olan Beyaz Şeritli İstiklâl Madalyası ve Vesikası'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilimize vermiş olduğu yüksek onurlardan bir diğeridir.
Milli Mücadelede hiç işgal görmediği halde verdiği şehit sayısı ile en fazla şehit verenler sıralamasında üçüncü il olan Kastamonu'nun Milli Kurtuluşa vermiş olduğu destek her anlamda büyüktür.
Şehit Şerife Bacı Anıtı
kastamonu-21.jpg
kastamonu-22.jpg
Saylav Sakak'ta Kastamonu Evleri
Münire Medresesi
Savaşın kazanılmasında önemli bir etken olan İnebolu-Ankara lojistik hattında, İnebolu mavnacılarından başlayarak, kağnı kollarını çeken Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar, Necibe Nineler ve 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu'nun ilk kadınlar mitingini yapan kadınlarımız, Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki anıtsal isimleri olmuşlardır
Nasrullah Köprüsü ve Kastamonu'da Akşam
kastamonu-23.jpg
kastamonu-24.jpg
kastamonu-25.jpg
kastamonu-26.jpg
kastamonu-27.jpg
Kastamonu Konakları
Kastamonu Konakları
Sadece Kastamonu kent merkezi içinde yer alan 534 adet taşınmaz kültür varlığından 400 adedini yaklaşık 150 yıllık sivil mimarlık örnekleri oluşturmaktadır. Kent merkezinden sonra konak yoğunluğu açısından sırala­mada İnebolu ve Taşköprü ilçelerimiz gelmektedir. Kastamonu'da konaklar, diğer kültürel yapılarla birlikte şehrin kültürel kimliğinin korunmuşluk öğesi olarak göze çarpmaktadır.
İnebolu Evleri
kastamonu-28.jpg
Konak kapı ayna ve tokmağı
kastamonu-29.jpg
dolayı sivil mimarlık öğeleri de, içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun olarak yapım tekniği ve tasarımlarında oldukça zengin bir çeşitlilik sunmaktadırlar
Özellikle kent merkezinde yer alan konakların en önemli özellikleri arasında ilk başta gelen unsur, her bir yapının ön cephelerinde farklı mimari tasarım ve estetik anlayışın hayata geçirilmiş olmasıdır. Yani bu belirli bir " Kastamonu Konağı " denilebilecek bir olgunun ortaya çıkması değil, 400 adet farklı mimari yapının varlığı anlamına gelmektedir.
kastamonu-30.jpg
Kırkodah Konağı-Kastamonu
kastamonu-31.jpg
. <
katlar ise evin konukları için ayrılmış özel mekânlar olarak tasarlanmışlardır.
Sivft mimarlık yapıları inşa edilirken çevreye saygı ön planda tutulmuştur. Komşunuzun güneşini, gölgesini ve manzarasını engellememek, bulunduğu alanı en iyi şekilde değerlendirme düşüncesi, Kastamonu'da yer alan konaklarda en iyi şekliyle görülmektedir.
kastamonu-32.jpg
Arkeoloji Müzesi
Bu özellik Kastamonu'nun binlerce yıllık kültür birikiminin yanında, özellikle Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde bir idari merkez olması, ülkenin her yanında gelen yönetici, memur, asker, zanaatkar ve tüccarların kendi kültürleri ile burada varolan kültürel alt yapının birleşmesinden doğan eklektizmi ile açıklanabilir.
Kastamonu konaklarındaki bir diğer önemli farklık ise; diğer konakları ile ünlü kentlerle karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır. Kastamonu'nun üç katlı konaklarında birinci kat, diğer kentlerde olduğu gibi sağır değil, birebir hayata açılan ve günlük yaşamın başladığı ve hayat bulduğu kat olmasıdır.
İkinci katlar aile yaşamının ortak alanı iken, üçüncü
kastamonu-33.jpg
kastamonu-34.jpg
kastamonu-35.jpg
İhsangazi yolundan İlgaz'ın görünümü.
Karadeniz'in tipik iklim özelliklerini taşıyan Kastamonu İli zengin florası ve bu floranın çeşitliliği ile doğa severlerin vazgeçemeyecekleri bir Arboretum'dur. Dört mevsimin kendine has güzellikleri, görmek isteyenlere bir tablo zerafetiyle sunulur doğa tarafından.
kastamonu-36.jpg
Şenpazar'da Sonbahar
kastamonu-37.jpg
Kastamonu Karanfili
kastamonu-38.jpg
kastamonu-39.jpg
kastamonu-40.jpg
Kapısuyu-Cide
Dağlarımız üzerindeki akarsuların oluşturmuş olduğu derin vadi, kanyon, şelale ve diğer jeolojik oluşumlarla eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Kastamonu, 1600 metreye varan yaylaları, 135 kilometrelik sahili ve İlgaz Dağlarındaki kış turizmi ile Türkiye'ni ender turizm çeşitliliğine sahip kentlerinden biridir.
Coğrafi bakımdan yeryüzü şekillerinin dağılımına bakıldığında, Kastamonu'nun %76.4'ü dağlık, % 21.6'sı platolar ve % 3.8'i ise ovalardan oluştuğu görülür. Bu coğrafi dağılımda ormanlarımız yaklaşık olarak %64'lük bir alanı kaplarken tarım alanları ise %30'luk bir paya sahiptir.
Dipsizgöl- Tosya
kastamonu-41.jpg
KASTAMONU'DA BİR HAFTALIK TUR PROGRAMI
kastamonu-42.jpg
I.GUN: Kastamonu Hükümet Konağı ve Kent Tarihi Müzesi'nin gezilmesi, Saat Kulesi'nden şehre panaromik bir bakış,
Nasrullah Camii ve meydanının gezilmesi, Münire Medresesi, Yılanlı Darüşifaa ardından Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi'nin gezilmesi. Saylav Sokak üzerindeki Kastamonu konaklarının görülmesi ve Hacı Tahir Efendi Konağı'nın ardından Arkeoloji Müzesi'nin gezilmesi. Öğle yemeği sonrasında Şaban-ı Velî külliyesi ardından da Kastamonu Kalesi'ne çıkış. Ellezler Konağı El Dokumaları Müzesi ve Teşhir Merkezi'ni ziyareten sonra, Ev Kaya kaya mezarlarının gezilmesi, Mimar Vedat Tek Anı-Sanat-Restorasyon Merkezi, İsmailbey Külliyesi ile El Sanatları Teşhir Merkezinin gezilmesi. Son olarak Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii gezilerek 1, günü bitiriyoruz.
2.GUN: Şehrin kuzeyinde sahil programı olarak ilk başta Küre Belören Köyü'nü ziyaretten sonra Ersizlerdere Kanyonu girişinde Ecevit Çorbası içilmesi. Buradan İnebolu'ya geçilip Türk Ocağı Binası, Nezihe Battal Kültür Evi ve diğer İnebolu evlerinin görülmesi. Abana'ya gelmeden önce Beldeğirmeni'nde mola verip asırlık çınarın gölgesinde çayımızı içiyoruz. Daha sonra Abana üzerinden Çatalzeytin'e yolculuk. Burada Ginolu Koyu'nda dinlenme ve Yaralıgöz Dağı üzerinden Kastamonu'ya.
3-4.GUN: Azdavay üzerinden Pınarbaşı Paşa Konağı'na yolculuk. 3- gün, Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu'nun gezilmesi. 4. gün, Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'nin gezilmesi ve Kastamonu'ya dönüş.
5.GUN: Kastamonu'nun 45 km. uzağındaki Taşköprü ilçesine hareket ve Pompeiopolis antik kentinin gezilmesinin ardından yöreye özgü kuyu kebabı ile öğlen yemeğinin yenmesi. Yemek sonrasında ilçe içerisindeki tarihi Taşköprü, hükümet konağı ve konakların görülmesi sonrasında Kastamonu'ya dönüş.
6.GUN: Küre Dağlan üzerinden Cide'ye hareket. Cide'de öğle yemeğinde balık alındıktan sonra Gideros Koyu'nda denize girmek. Akşam Kastamonu'ya dönüş.
7.GUN: İlin batısında yer alan Araç ilçemize giderek, buradan 1600 metre yükseltideki Dereyayla serisi üzerinde treek-ing parkuru içinde dolaşarak, Sıragömü-Fındıklı-Gölcük-Munay yaylalarını geziyor, hem yayla kültürü içindeki Çantı mimari örneklerini görüp, hem de dinlencemizi Munay Yaylası'nda piknik yaparak veriyoruz.
kastamonu-43.jpg
KASTAMONU'DA FESTİVAL VE ŞENLİKLER
l-Şaban-ı Velî ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası (Mayıs ayının İlk Cuma Günü Başlar, 3 Gün- Kastamonu)
2-Devrekani Çayırcık Fetih Şöleni (10 Mayıs-Devrekani)
3-9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü (9 Haziran-İnebolu)
4-Suğla (Doğaya Hasret ve Kültür) Şenlikleri (Temmuz ayı İlk Cumartesi Pazar- Azdavay)
5-Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali (6-8 Temmuz-Cide)
6-Ağlı Kalesi ve Yayla Şenlikleri(13 - 17 Temmuz-Ağlı)
7-Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri (27-28-29 Temmuz-Abana)
8-Yayla Şenlikleri (Temmuz Ayı Son Cumartesi-Pazar-Bozkuıt)
9-Geleneksel Ata Sporu Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri (Ağustos ayı İçi-Tosya)
10-Doğa Turu ve Suğla Yayla Şenlikleri (4-6 Ağustos-Pınarbaşı)
11-Uluslararası Türk Dünyası Günleri (23-25 Ağustos - Kastamonu)
12-Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (23-31 Ağustos- Kastamonu)
13-30 Ağustos Zafer Bayramı ve At Yarışları Sportif Faaliyetleri (30 Ağustos-Daday)
14-Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali (6-9 Eylül-Taşköprü)
kastamonu-44.jpg
KASTAMONU'DA KONAKLAMA OLANAKLARI
TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ
İlgaz Mountain Resort Tatil Köyü*** Tel:0366 239 10 40 Turaş Otel** Tel: 0366 212 67 30-31 Mütevelli Otel** Tel.: 0366 212 20 19-21 Rugana Otel** Tel: 0366 214 95 00-01 Osmanlı Sarayı (special) Tel.: 0366 214 84 08-09 Toprakçılar Konaklan (special) Tel: 0366 2121812-13
YEREL YÖNETİM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ
İlgaz Dağbaşı Otel Tel: 0366 239 10 10
Le Chalet Otel (special) Tel.: 0366 239 10 04-06
Selvi Otel Tel: 0366 214 18 31
İdrisoğlu Otel Tel: 0366 214 17 57
Abana Tatil Köyü Tel: 0366 564 12 53 - ABANA
Gün Batımı Köyü Tel: 0366 564 21 39 - ABANA
Kuzey Yıldızı Köyü Tel: 0366 564 31 39 - ABANA
Elik Otel Tel: 0366 362 12 13-ARAÇ
Cambazoğlu Dini. Tesis. Tel: 0366 575 23 93 -
Cide Belediye Tesisleri Tel: 0366 866 35 13 - CİDE Salcıoğlu Otel Tel: 0366 866 20 52 - CİDE Aklan Otel Tel: 0366 866 12 29 - CİDE Ece Tesisleri Tel: 0366 866 20 05 - CİDE Atlı Turizm Merkezi Tel: 0366 616 10 97 - CİDE Belediye Tesisleri Tel: 0366 638 21 99 DEVREKANİ Özlü Otel Tel: 0366 811 41 98 - İNEBOLU Altmöz Otel Tel: 0366 811 45 02 - İNEBOLU Huzur Motel Tel: 0366 811 46 52 - İNEBOLU inebolu Motel Tel: 0366 811 31 00 - İNEBOLU Yakamoz Tatil Köyü Tel: 0366 811 43 05 - İNEBOLU Paşa Konağı Eko Turizm Merk. Tel: 0366 771 33 75 Paşa Konağı Ilıca Tesis. Tel: 0366 771 23 57 Balcıoğlu Otel Tel: 0366 417 20 16 - TAŞKÖPRÜ Batur Otel Tel: 0366 417 11 18 - TAŞKÖPRÜ Döğücü Otel Tel: 0366 313 44 98 - TOSYA Dipsiz Göl Otel Tel:0366 314 14 44 - TOSYA Hotel Ekmekçiler Tel:0366 313 17 96 -TOSYA
KAMU KONAKLAMA TESİSLERİ
Şerife Bacı Öğretmenevi Tel: 0366 313 44 98 -
Polisevi Tel:0366 212 05 66 -KASTAMONU
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tesisleri
Tel: 0366 239 10 61 -İLGAZ
A.Ü. İlgaz Tesisleri Tel: 366 239 10 61 -İLGAZ
LOKANTALAR
Serender Sofrası Tel: 366 212 89 24 - KASTAMONU
Belediye Sofram Tesisleri Tel: 366 212 13 13 -
KASTAMONU
Tekeli Restoran Tel: 366 214 90 64 - KASTAMONU
Akçaabat Köfte Tel: 366 214 97 89 - KASTAMONU
Hıdırnebi Sofrası Tel: 366 212 89 24 - KASTAMONU
Sinanbey Konağı - KASTAMONU
Deve Hanı Yöre Mutfağı Tel: 366 212 68 75 -
KASTAMONU
Frenkşah Sultan Sofrası Tel: 21219 05 - KASTAMONU
Uludağ Kebap Salonu Tel: 21411 96 - KASTAMONU
SEYAHAT ACENTALARI
İlgaz Green Turizm Seyahat Acentası-Tel: 214 32 62 Aloha-Osmanlı Turizm Seyahat Acentası
Tol- r\1RR 0-1 A -IC 7Q
1/A OTA H Ji
kastamonu-45.jpg
kastamonu-46.jpg
©
A. TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPILAR
HISTORICAL AND CULTURAL BUILDINGS
1.  Hükümet Konağı
2. Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı
3.  Cumhuriyet Meydanı
6.  Bey Hamamı
7.  Hatun Sultan Türbesi
8.  Dede Hamamı
9.  Nasrulluh Köprüsü
10.  Nasrullah Camii
11.  Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı
12. Yılanlı Camii Türbesi
13. Aşirefendi Hanı
14.  ismail Bey Hanı ( Kurşunlu Han)
15.  Karanlık Bedesten
( Cem Sultanı Bedesteni)
16. Yanık Han ( Kendir Kapanı)
17. Araba Pazarı Hamamı
18.  El Dokumaları Atölyesi ve Satış Merkezi
19. Aşıklı Sultan Türbesi
20. Yakup Ağa Külliyesi
21. Atabey Camii
22.  ibni Neccar ( Eligüzel) Camii
23.  Karanlık Evliya Türbesi
24.  Hepkebirler Camii-Türbesi
25.  Sinan Bey Camii-Parkı
26.  Ev Kaya Kaya Mazarı
27.  ismail Bey Külliyesi-El Sanatları Çarşısı
28.  Şenin Şah Kaya Mezarı
29. Aslanlı Çeşme
35.  Müfessir Alaattin Türbesi
36.  El Sanatları Teşhir Merkezi
37.  Kültür Merkezi
38. Arkeoloji Müzesi
39.  Liva Paşa Konağı- Etnografya Müzesi
40.  Sirkeli Konağı
41.  75. Yıl Cumhuriyet Evi
43.  Konyalı Konağı
44. Sepetçioğlu Konağı
45.  Eflanili Konağı
46.  Mazlumcular Konağı
47.  H. Tahir Efendi Konağı- Turizm Merkezi
48. Toklu Tepe Botanik Parkı
49. Mimar Vedat Tek Anı, Sanat ve Restorasyon Merkezi
50. Toprakçılar Evleri
54.  Kuleli Konak (Corukzade Konağı)
55. Atatürk Anıtı
56.  Şaban-ı Veli Külliyesi
58.  Saat Kulesi
59. Cevizli Park
60.  Kırkodalı Konağı Kültür ve Sanat
Merkezi
61.  Ellezler konağı
B.KON AKLAMA TESİSLERİ
HOTELS 51. Selvi Otel 53. Mütevelli Oteli
30.  idrisoğlu Otel
31. Turaş Otel
32.  Rugancı Otel 42. Osmanlı Sarayı
D. SOSYAL-SPOR TESİSLERİ
SOCIAL-SPORTS FOUNDATIONS
33.  Hüsnü Tandoğan Spor Salonu
34.  Kapalı Yüzme Havuzu 63. Atatürk Spor Salonu
C. KAMU KURUMLARI
OFFICIAL DEPARTMENTS
4.  Emniyet Müdürlüğü
5. Turizm Danışma Bürosu 16. Belediye
37. il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
(Kültür Merkezi) 52. Öğretmenevi 57. G.Ü. Eğitim Fakültesi 62. G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 64. G.Ü.Orman Fakültesi
Bu broşür Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından bastırılmıştır.
www.kastamonuozelidare.gov.tr
Fotoğraflar: Aykut İNCE-Ali İhsan GÖKÇEN-Fahri ÖZBEK
Kastamonu Valiliği Kent Tarihi Müzesi Arşivi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivlerinden faydalanılmıştır. Grafik-Metin: Fahri ÖZBEK - Murat KARASALİHOĞLU
Uygulama ve Baskı: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri - İstanbul Tel: 0212 51 I 18 89